Naar inhoud

Werkloosheid

U bent zelfstandige en wordt werkloos

In principe hebt u als zelfstandige geen recht op werkloosheidsuitkeringen als u werkloos wordt. Als u werknemer was in de periode vóór u zelfstandige werd, kunt u na de stopzetting van uw activiteit toch aankloppen bij de RVA. Om een uitkering te krijgen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden verschillen naargelang u zelf ontslag hebt genomen of ontslag hebt gekregen. U kunt gedurende uw loopbaan meer dan een keer gebruik maken van deze mogelijkheid, en dat zolang u aan de hieronder beschreven voorwaarden voldoet.

Als u ontslag hebt gekregen en daarna zelfstandige werd:
U kunt u na minimum 6 maanden of maximum 15 jaar als zelfstandige een RVA-uitkering aanvragen op basis van uw vroegere tewerkstelling als loontrekkende. Deze periode van 15 jaar geldt vanaf 1 augustus 2007. Voor periodes vóór 1 augustus 2007 kan een beperking tot 9 jaar gelden. Neem voor meer informatie contact op met de RVA. Voor het vereiste aantal gewerkte dagen tewerkstelling geldt de periode voor het ontslag. De RVA-uitkering wordt berekend op het laatst verdiende loon.

Als u zelf ontslag hebt genomen om zelfstandige te worden:
U hebt geen recht op uitkeringen gedurende de periode waarin u uw zelfstandig beroep uitoefent. Hebt u voor uw zelfstandige activiteit echter voldoende lang gewerkt als loontrekkende, dan kan u na de stopzetting van uw zelfstandige activiteit, toegelaten worden tot het recht op uitkeringen op grond van die voorgaande tewerkstelling. Het aantal dagen van tewerkstelling in loondienst en de duur van de referteperiode waarin die arbeid gelegen moet zijn, hangt af van uw leeftijd op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag.

Deze mogelijkheid om werkloosheidsuitkeringen te krijgen geldt echter slechts indien u uw zelfstandig beroep hebt uitgeoefend gedurende minimum 6 maanden en maximum 15 jaar. Voor een periode van zelfstandige activiteit gelegen vóór 01.08.2007, kan deze periode zelfs beperkt worden tot 9 jaar. Neem voor meer informatie contact op met de RVA.

Indien u na uw zelfstandig beroep een uitkering aanvraagt, dan zal het bedrag van uw uitkering berekend worden op basis van uw laatste loon. Er geldt nog een extra voorwaarde wanneer u uw loontrekkende activiteit opgezegd hebt om zelfstandige te worden: u kan pas werkloosheidsuitkeringen krijgen, als u aantoont dat uw vroegere werkgever niet meer bereid is u weer in dienst te nemen. Stopt u de zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden, dan heeft u bovendien gedurende de 6 maanden vanaf de stopzetting als loontrekkende geen recht op een werkloosheidsuitkering.

U bent zelfstandige in bijberoep en verliest uw baan in hoofdberoep

Bent u werknemer of ambtenaar in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep, dan mag u uw bijberoep verderzetten als u uw baan in loondienst verliest en werkloos wordt, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Neem voor meer info contact op met de RVA.

Vanaf 1 oktober 2016 mag u gedurende maximum 12 maanden uw zelfstandig bijberoep combineren met uw werkloosheidsuitkeringen. Deze regeling wordt ook ‘springplank naar zelfstandige’ genoemd. Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u doet bij de RVA aangifte van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag;
 • u mag de loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te kunnen genieten;
 • u mag de afgelopen 6 jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
 • de activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of in onderaanneming), tenzij dit heel uitzonderlijk gebeurt;
 • uw zelfstandige activiteit heeft een bijkomstig karakter.


Vergeet ook niet uw inkomsten te beperken. De uitkering wordt namelijk verminderd met het bedrag van uw inkomsten dat het grensbedrag van 4 361,74 euro (bedrag 2017) overschrijdt.

Komt u niet in aanmerking voor de maatregel ‘springplank naar zelfstandige’, mag u onder de volgende voorwaarden uw zelfstandige activiteit in bijberoep verderzetten:

 • U moet aangifte doen van uw activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag.
 • U moet uw bijberoep minstens 3 maanden voor de werkloosheid uitgeoefend hebben. Starten met een bijberoep tijdens de werkloosheid kan dus niet (behalve voor werklozen ouder dan 50 jaar met vrijstelling voor oudere werklozen).
 • U mag uw bijberoep enkel na 18 uur 's avonds en vóór 7 uur 's morgens uitoefenen. Op zaterdag en zondag geldt de beperking qua uren echter niet. Op deze dagen mag u onbeperkt werken, maar uw uitkering wordt verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen dat u gewerkt heeft.


Het mag bovendien niet gaan over een typisch avondberoep of over een beroep dat uitdrukkelijk door de wet is uitgesloten :

 • een beroep in de horeca of in een vermaakonderneming
 • een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend, bv. nachtwaker
 • activiteiten die verboden zijn cfr. de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken
 • verzekeringsagent- of makelaar
 • leurder, reiziger

Deze activiteiten zijn wel toegelaten als ze van gering belang zijn. Raadpleeg hierover echter altijd eerst uw RVA-kantoor.

 • De inkomsten van uw zelfstandige activiteit mogen niet meer bedragen dan 4 361,76 euro per jaar. Wordt dit bedrag overschreden, dan worden de werkloosheidsuitkeringen verminderd met het gedeelte boven deze grens. Het werkloosheidsbureau kan ook altijd beslissen uw uitkeringen te schorsen als blijkt dat uw activiteit niet langer het karakter heeft van een bijberoep (bijvoorbeeld door hoge inkomsten of door een hoog aantal gewerkte dagen).
  Voor een occasionele activiteit hoeft u vooraf geen aangifte te doen. Het volstaat dat u op de controlekaart de vakjes schrapt van de gewerkte dagen. Voor deze dagen is er geen recht op een uitkering. Voor de andere dagen blijven de uitkeringen volledig behouden. Mits goedkeuring van de RVA, mag u als zelfstandige met behoud van de werkloosheidsuitkering inkomsten verwerven als kunstenaar. Neem voor meer informatie contact op met uw werkloosheidsbureau.

U bent werkloos en wil zelfstandige worden

 Als u werkloos bent en zelfstandige wilt worden, gelden een aantal specifieke maatregelen. Hieronder worden er enkele toegelicht. Neem voor meer info contact op met de RVA.

Vanaf 1 oktober 2016 mag u een zelfstandig bijberoep opstarten en gedurende maximum 12 maanden combineren met werkloosheidsuitkeringen. Deze regeling wordt ook ‘springplank naar zelfstandige’ genoemd. Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u doet bij de RVA aangifte van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag;
 • u mag de loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te kunnen genieten;
 • u mag de afgelopen 6 jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
 • de activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of in onderaanneming), tenzij dit heel uitzonderlijk gebeurt;
 • uw zelfstandige activiteit heeft een bijkomstig karakter.

Vergeet ook niet uw inkomsten te beperken. De uitkering wordt namelijk verminderd met het bedrag van uw inkomsten dat het grensbedrag van 4 361,76 euro (bedrag 2017) overschrijdt.

Als u als werkloze een opleiding volgt in een zelfstandig beroep, kunt u vrijgesteld worden van bepaalde verplichtingen:

 • u mag een voorgestelde dienstbetrekking weigeren.
 • u moet niet meer voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn.
 • u moet niet meer als werkzoekende ingeschreven zijn en blijven.

Als u werkloos bent en zelfstandige wilt worden, kunt u, met behoud van uw werkloosheidsuitkering, bepaalde voorbereidingen treffen. U moet het bevoegde werkloosheidsbureau wel vooraf op de hoogte brengen. Er kan slechts éénmaal een beroep gedaan worden op deze gunstmaatregel, en dit gedurende maximaal zes maanden. Voorbereidende activiteiten zijn:

 • studies over de haalbaarheid van het project
 • inrichting van lokalen en inkoop van materiaal
 •  contacten met het oog op het project

Oudere werklozen die na hun 55ste opnieuw gaan werken, krijgen tijdens de periode van werkhervatting een toeslag. Die toeslag kan ook toegekend worden aan oudere werklozen die zelfstandige worden. Met deze maatregel wil de regering de tewerkstellingsgraad van de 55-plussers optrekken. De werkhervattingstoeslag is een aanvulling op het loon en wordt door de RVA rechtstreeks uitgekeerd. Om de toeslag te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 55 jaar oud zijn en 20 jaar anciënniteit kunnen bewijzen (dit laatste moet niet in geval van de tijdelijke werkhervattingstoeslag)
 • effectief uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn
 • zijn uitgesloten : werklozen met bedrijfstoeslag
 • de pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben of geen recht hebben op een volledig rustpensioen
 • actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep
 • ingeschreven zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • tijdens de eerste 6 maanden volgend op de tewerkstelling bij de vorige werkgever, geen diensten leveren aan die werkgever, als zelfstandige of in opdracht van de werkgever
 • in België verblijven

Deze toeslag mag niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen als volledig werkloze, met de inkomensgarantie-uitkering van een deeltijds werknemer met behoud van rechten en met onderbrekingsuitkeringen (in het kader van een loopbaanonderbreking of tijdskrediet). Het bedrag is forfaitair vastgesteld en verschilt niet al naargelang het om een voltijdse of een deeltijdse tewerkstelling gaat. Het bedrag en de duur van de toeslag hangt wel af van de anciënniteit.
De werknemer met 20 jaar beroepsverleden ontvangt een maandelijkse werkhervattingstoeslag van 205,92 euro en behoudt deze voor de volledige tewerkstellingsduur. De werknemer zonder 20 jaar beroepsverleden ontvangt een degressieve werkhervattingstoeslag, gedurende maximum 36 maanden in dezelfde tewerkstelling.

De toeslag wordt niet automatisch toegekend. U moet dus zelf een aanvraag indienen bij de vakbond of bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. De toeslag wordt toegekend vanaf de datum van de aanvraag, op voorwaarde dat die bij de RVA is toegekomen uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand waarvoor de toeslag wordt aangevraagd. Bij een werkhervatting in april moet de aanvraag dus uiterlijk eind juni bij de RVA toekomen.
 

Extra : Acco-werkhervattingstoeslag

Bron: www.rva.be

De acco-werkhervattingstoeslag wordt toegekend aan de werkloze die zich na een overeenkomst met een activiteitencoöperatie vestigt als zelfstandige in hoofdberoep. Deze toeslag wordt toegekend als aanvulling op het inkomen als zelfstandige. Uiteraard dienen er enkele voorwaarden te zijn voldaan. Zo moet u :

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn
 • zich gevestigd hebben als zelfstandige in hoofdberoep
 • gedurende de zes maanden die de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep voorafgaan verbonden geweest zijn door een overeenkomst met een activiteitencoöperatie als kandidaat- ondernemer behorend tot de doelgroep “uitkeringsgerechtigd volledig werkloze”. Een activiteitencoöperatie begeleidt kandidaat-ondernemers. Elke werkzoekende, uitkeringsgerechtigde of leefloner die zijn eigen zaak wil starten of als zelfstandige aan de slag wil, kan bij een activiteitencoöperatie terecht voor begeleiding en ondersteuning. Zie ook www.coopac.be.
 • geen bedrijfstoeslag als werkloze met bedrijfstoeslag of geen aanvullende vergoeding als bejaarde grensarbeider
 • in België uw gewone verblijfplaats hebben en ook effectief in België verblijven
 • de wettelijke pensioen leeftijd niet hebben bereikt en geen recht hebben op een volledig rustpensioen

Verder is de acco-werkhervattingstoeslag niet cumuleerbaar met volgende uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen als volledig werkloze
 • de inkomensgarantie-uitkering van een deeltijdse werknemer met behoud van rechten
 • onderbrekingsuitkeringen in het kader van een loopbaanonderbreking of tijdskrediet
 • de kinderopvangtoeslag
 • de “gewone” werkhervattingstoeslag

Een acco-werkhervattingstoeslag wordt voor een periode van maximaal 12 maanden toegekend. Met die nuance dat indien u méér dan 6 maanden verbonden was door een overeenkomst met een activiteitencoöperatie, de periode van 12 maanden verminderd wordt met het aantal maanden dat u boven de grens van zes maanden zit. Het bedrag van de acco-werkhervattingstoeslag bedraagt 134,59 euro per maand.

De acco-werkhervattingstoeslag wordt niet automatisch toegekend. U moet dus zelf een aanvraag indienen bij uw uitbetalingsinstelling. De uitbetalingsinstelling stuurt de aanvraag daarna door naar de RVA. De aanvraag dient aan te komen bij de RVA uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarvoor de toeslag wordt aangevraagd.
Opgelet! Indien u op het ogenblik dat u zich als zelfstandige vestigt 50 jaar of ouder bent, dan heeft u recht op de “gewone” werkhervattingstoeslag. Die laatste is voordeliger wat betreft de duur en de hoogte van de toeslag.

Tot slot, mocht u gestart zijn met een activiteit als zelfstandige, daarenboven genieten van de acco-werkhervattingstoeslag, doch u genoodzaakt zien uw activiteit als zelfstandige te moeten stopzetten, en dit terwijl u nog de acco-werkhervattingstoeslag geniet, dan moet u uw uitbetalingsinstelling op de hoogte stellen van de stopzetting van uw zelfstandige activiteit (of van uw aansluiting bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds).

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer