Naar inhoud

Verlonen

U mag niet om het even wie aanwerven voor om het even welk loon. Voor uw sector zijn er barema’s, voorwaarden en gewoontes. U betaalt minstens het minimumloon, zoals bepaald in uw paritair comité. Werd dit loon niet bepaald, dan betaalt u minstens het gewaarborgd minimuminkomen zoals vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad. Minderjarigen krijgen een bepaald percentage van dit loon. Werkgever en werknemer moeten zich houden aan de wet op de arbeidsovereenkomsten. Deze wet regelt onder meer:

  • de wederzijdse verplichtingen van de partijen
  • de loonwaarborgen bij schorsing van de arbeidsovereenkomst door ziekte of ongeval
  • de procedures in verband met werkloosheid wegens slecht weer, gebrek aan werk om economische redenen, technische storingen en overmacht
  • de procedure en termijnen van opzegging.

Bovendien moet u de extralegale voordelen respecteren die werden afgesproken in de arbeidsovereenkomst, bij latere wijzigingen, aanvullingen of via uw sector-cao’s.

Een correct loon uitbetalen

U respecteert de loonwaarborgen. Voor een werknemer die educatief verlof opneemt en een erkende cursus volgt, kan Acerta het loon en de sociale lasten (binnen bepaalde grenzen) terugvorderen van de overheid.

Een werknemer met een politiek mandaat mag een aantal dagen afwezig zijn met behoud van loon. Acerta vordert voor u het loon en uw RSZ-bijdrage voor deze periode terug bij de instelling waar de werknemer zijn mandaat of ambt waarneemt.

Welke bedragen houdt u af van het brutoloon?

Uw werknemer krijgt nooit zijn totale loon in handen. Van het brutoloon moet u op voorhand een aantal bijdragen afhouden en rechtstreeks storten aan de juiste instellingen. Acerta zorgt ervoor dat uw loonadministratie van een leien dakje loopt.

De RSZ-bijdrage

De RSZ-bijdrage bestaat uit twee delen. De werknemersbijdrage houdt u van het loon af. Uw werkgeversbijdrage stort u, samen met de afgehouden werknemersbijdrage, door aan de RSZ, uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op het einde van het kwartaal. Sommige werkgevers moeten een deel van hun bijdragen bij wijze van voorschot betalen. Het betreft werkgevers die gedurende een kwartaal bijdragen hebben aangegeven ten belope van meer dan 6.197,34 euro. Via de DMFA-aangifte geeft Acerta elk kwartaal, uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op het verlopen kwartaal, de lonen en de prestaties door.

De bedrijfsvoorheffing

Acerta berekent nauwkeurig de bedrijfsvoorheffing volgens het belastbaar loon en de gezinslasten. Betaalde u vorig jaar minder dan 34.610 euro (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2009), dan stort u de bijdragen per kwartaal door, uiterlijk 15 dagen na het verstrijken van het kwartaal waarvoor de inkomsten werden betaald of toegekend.

Wanneer u deze regel negeert, dan kan de fiscus een boete aanrekenen.

Op 15 december betaalt u 66 % voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal, berekend op het tweede kwartaal van het lopende jaar. Acerta doet dit alles voor u:

  • aangifte lonen
  • toegepaste bedrijfsvoorheffing
  • individuele loonfiche 281.10
  • samenvattende opgave 325.10

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Deze inhouding is afhankelijk van het loon en de gezinssituatie.

Feestdagen en vakantiedagen respecteren

Uw werknemer heeft recht op 10 betaalde feestdagen per jaar. Valt een feestdag samen met een zondag of een andere dag van inactiviteit, dan vervangt de eerstvolgende werkdag deze feestdag. Uw paritair comité of uzelf mag dit anders regelen, maar dan meldt u dit vóór 15 december aan de arbeidsinspectie en uw werknemer.

Per jaar moet u daarnaast een bepaald aantal vakantiedagen toestaan. Het loon voor deze vakantiedagen en het vakantiegeld betaalt u, afhankelijk van het statuut van uw werknemer, al dan niet via de “vakantiekas”.

Per betaalperiode maakt Acerta een loonafrekening met daarop de samenstelling van het loon, de RSZ-afhoudingen, de bedrijfsvoorheffing, eventuele andere afhoudingen en het nettoloon. Eén keer per jaar bezorgt Acerta u de loonfiche 281.10, die uw werknemer gebruikt voor zijn belastingsaangifte. Daarnaast maakt Acerta een afschrift van de individuele rekening. Dit document moet u in de loop van het jaar bijhouden en steeds kunnen voorleggen aan de sociale inspectie.

Voor elke werknemer die meer dan één maand in het buitenland werkt vermeldt u de duur van het werk in het buitenland in een schriftelijk document, de munt waarin u het loon uitbetaalt, de voordelen waar hij in het buitenland recht op heeft en de voorwaarden voor de terugkeer. Als uw werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat met een buitenlands bedrijf (bijvoorbeeld uw zusterfirma in het buitenland), geldt dit niet.

Bereken wat een eerste werknemer jou zou kosten

Vul het online formulier in en wij zorgen voor een berekening op maat.

Bereken het vandaag nog

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer