Naar inhoud

Aanwerven

Als u van plan bent een medewerker aan te werven, sluit u best zo snel mogelijk aan bij het Sociaal Secretariaat van Acerta. Zo bespaart u heel wat tijd en administratieve zorgen en garandeert u uw werknemer een correct loon. In sommige gevallen komt de overheid zelfs tegemoet in de administratiekosten voor het sociaal secretariaat. Voor meer informatie kunt u terecht bij Acerta Sociaal Secretariaat. Contacteer ons hiervoor op starten.met.personeel@acerta.be.


Op het ogenblik van de aanwerving (ten laatste) moet u als werkgever een aantal formaliteiten vervullen die voor beide partijen zeer belangrijk zijn en veel moeilijkheden kunnen besparen. Als werkgever heb je een aantal belangrijke verplichtingen tegenover de overheid, maar ook tegenover je werknemers.

Verplichtingen werkgever tegenover de officiële instanties

Steunmaatregelen

Het loont om, voor u medewerkers aanwerft, na te gaan van welke subsidiemaatregelen u gebruik kunt maken. De digitale Subsidiedatabank van het Agentschap Economie biedt u een overzicht van de bestaande maatregelen.

Verzekering voor arbeidsongevallen

U bent verplicht een verzekering voor arbeidsongevallen af te sluiten, ongeacht de duur van de arbeidsprestatie. Als werkgever bent u aansprakelijk voor elk ongeval op weg van en naar het werk en op het werk zelf. Wie in het ongelijk is, een derde of de werknemer zelf, doet er niet toe. Als u geen verzekering afsluit, riskeert u een boete en draait u op voor de soms zeer zware financiële gevolgen bij een arbeidsongeval.

RSZ

Daarnaast moet u aansluiten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De RSZ int de bijdragen voor de sociale zekerheid. Stuur hun vragenlijst ingevuld en ondertekend terug en breng ze op de hoogte van elke verandering van activiteit, adres, ... Vraag uw inschrijving aan bij de RSZ of schakel Acerta in.

Kinderbijslagfonds

Binnen 90 dagen na aanwerving moet u aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Acerta Sociaal Secretariaat kan dit voor u doen bij Acerta Kinderbijslagfonds. Kiest u zelf geen fonds, dan sluit u automatisch aan bij de Rijksdienst voor Kinderbijslagen van Werknemers (RKW). Voor enkele sectoren geldt geen vrije keuze. Uw werknemer vraagt zijn geboortepremies en kinderbijslag aan bij het gekozen kinderbijslagfonds van de werkgever. Acerta informeert u hierover.

Kas voor jaarlijkse vakantie

Als u arbeiders aanwerft, moet u aansluiten bij een kas voor jaarlijkse vakantie. Deze aansluiting gebeurt via de inschrijving bij de RSZ. Normaal sluit u zich aan bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Sommige sectoren (voeding, bouw, metaal ...) hebben een eigen vakantiekas.

Externe dienst voor preventie en bescherming

Aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming is verplicht, tenzij u alleen dienstboden en huispersoneel in dienst hebt. Ook hier helpt Acerta u.

Dimona-aangifte

Nog voordat uw werknemer in dienst treedt, moet u een Dimona-aangifte (onmiddellijke aangifte tewerkstelling) indienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Op die manier worden alle openbare instanties die over tewerkstellingsgegevens moeten beschikken op de hoogte gebracht van uw aanwerving. Door de invoering van de Dimona-aangifte werden bepaalde verplichtingen voor werkgevers, inzake sociale documenten vereenvoudigd of afgeschaft (bijvoorbeeld het personeelsregister).

Voor meer informatie kunt u ook terecht op ikbenwerkgever.be.

Acerta kan de Dimona-aangifte voor u doen.

Persoonlijke levenssfeer

Voor uw loonadministratie en personeelsbeheer wint u heel wat persoonlijke informatie in over uw werknemers. De wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer verplicht u een overzicht op te stellen van de gegevens die geregistreerd worden en aan wie ze meegedeeld wordt, en dit overzicht mee te delen aan de overheid.

Verplichte aangiften

Als werkgever moet u de officiële instanties regelmatig inlichten verschaffen. Bij Acerta vindt u daarvoor de standaarddocumenten, bijvoorbeeld het inlichtingenblad RIZIV, het arbeidsbewijs en de attesten van de fondsen voor bestaanszekerheid. Ook uw verzekeringsmaatschappijen kunnen Acerta inlichtingen vragen over de lonen en arbeidsprestaties van uw werknemer.

Verplichtingen werkgever tegenover de werknemers

Voldoet uw kandidaat aan de verplichtingen?

Vóór u een arbeidscontract afsluit, moet u nagaan of uw kandidaat wettelijk in orde is om voor u te werken. Wie geen burger is van de EU moet over een arbeidskaart en -vergunning beschikken. Voor burgers uit de nieuwe EU-lidstaten geldt een overgangsregeling.

Arbeidsovereenkomst

Verder moet u, als u jobstudenten, deeltijdse arbeiders of werknemers met een contract van bepaalde duur of voor een bepaald werk aanwerft, een arbeidsovereenkomst opstellen in twee exemplaren. Voor deeltijdse werknemers moet u de deeltijdse arbeidsregeling opnemen in het contract. In het deel Documenten vindt u enkele modellen van arbeidsovereenkomsten. Ook voor andere werknemers stelt u best een schriftelijk een arbeidsovereenkomst op. Zo vermijdt u later discussies.

Arbeidsreglement

Elke werknemer moet ook een kopie van het arbeidsreglement krijgen. U moet dit kunnen aantonen aan de hand van een getekend ontvangstbewijs. U neemt deze bepaling dus het best op in uw arbeidsovereenkomst. Hebt u geen arbeidsreglement, dan kan Acerta u een standaard arbeidsreglement bezorgen. Neem contact op met de medewerkers van Acerta Sociaal Secretariaat. Het reglement moet u uithangen op een goed zichtbare plaats, samen met het opmerkingenregister. Na de raadplegingprocedure stuurt u het reglement, samen met het register, naar de sociale inspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Vanaf 1 april 2010 moet in elke onderneming ook een alcohol- en drugbeleid op papier gezet worden en in het arbeidsreglement opgenomen worden.

Arbeidswet

Als werkgever moet u de arbeidswet naleven. Deze wet reglementeert onder andere:

  • kinderarbeid: u mag niemand aanwerven onder de 15 jaar en uw werknemers moeten de voltijdse leerplicht doorlopen hebben.
  • zondagarbeid: op zondag mag nooit gewerkt worden, tenzij dit toegelaten is binnen de sector. Dit is onder andere het geval in de toeristische centra.
  • arbeidsduur: per dag, per week en per periode mag maar een aantal uur gewerkt worden. Overuren kunnen slechts in bepaalde gevallen en geven soms recht op overloon en/of compensatierust.
  • nachtarbeid: werknemers mogen slechts tot een bepaald uur werken. Voor jeugdige werknemers gelden speciale beschermingsmaatregelen.
  • arbeid door jeugdige werknemers: er gelden speciale maatregelen voor nachtwerk, overloon, inhaalrust en arbeidsduur.

Als werkgever moet u ook de wet naleven in verband met overuren. Acerta informeert u over de toepassing hiervan in uw sector.

Welzijn

Alle bepalingen inzake welzijn moet u strikt naleven. Uw werkplaats moet voldoen aan de wettelijke normen. Uw werknemer moet zonder risico op ongevallen en ziekte zijn arbeid kunnen verrichten. U zorgt dus bijvoorbeeld voor veiligheidskledij, beveiliging van de machines en de temperatuur van de werkplaats. Regelmatig laat u de nodige medische onderzoeken uitvoeren.

Medisch onderzoek

Voor bepaalde werknemers is een medisch onderzoek verplicht. Acerta vertelt u meteen voor wie en wanneer deze onderzoeken moeten gebeuren. Het onderzoek mag door een interne of externe dienst voor preventie en bescherming uitgevoerd worden.

Verder moet u bij uw werknemers het INSZ-nummer (dit is het rijksregisternummer) opvragen. Dit nummer geeft u steeds door aan Acerta. Uw werknemers vinden dit nummer op hun identiteitskaart of SIS-kaart. Buitenlandse werknemers moeten een INSZ bisnummer aanvragen op het gemeentehuis als zij hierover nog niet beschikken.

Cao’s

Collectieve arbeidsovereenkomsten regelen veel arbeidszaken. Deze verschillen per bedrijfssector en het paritair comité speelt hierin een belangrijke rol. Weet u niet onder welk paritair comité u valt, vraag dan advies aan Acerta Sociaal Secretariaat. U kunt ook de laatste stand van zaken van uw cao volgen in de Sectorale Gids, deze wordt u kosteloos ter beschikking gesteld. Een cao bevat bepalingen over:

  • het minimumloon
  • verplaatsingsvergoedingen
  • de eindejaarspremies
  • de afwijkende opzegtermijnen
  • de vakbondsdelegatie

Meer informatie over lonen, premies en vakantie vindt u in het deel Verlonen.

Bereken wat een eerste werknemer jou zou kosten

Vul het online formulier in en wij zorgen voor een berekening op maat.

Bereken het vandaag nog

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer