Naar inhoud

Home Onderneming Vervangende ondernemer

Vervangende ondernemer

Sommige zelfstandige worden gedwongen om tijdelijk te stoppen met werken. Door ziekte bijvoorbeeld. Anderen willen gewoon even afhaken en met verlof gaan. De continuïteit van de zaak is dan een grote zorg. Een mogelijke oplossing is om een externe vervanger in te schakelen. Om dergelijke vervangingen te vergemakkelijken, heeft de overheid een register van kandidaat vervangende ondernemers in het leven geroepen. Personen die geïnteresseerd zijn om vervangingen te doen, kunnen zich in het register laten inschrijven. De zelfstandige die op zoek is naar een vervanger - om eender welke reden - kan het register raadplegen via een link op www.economie.fgov.be.

Een voordeel om langs deze weg een vervanger te zoeken is dat het zelfstandig statuut van deze vervanger niet in vraag kan gesteld worden. De betrokken partijen moeten wel een schriftelijk vervangingscontract afsluiten. Het contract vermeldt de duur, het ondernemingsnummer van de vervangende ondernemer, een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving en de rechtshandelingen die de vervangende ondernemer stelt in naam en voor rekening van de vervangen ondernemer, zonder dat deze lijst exhaustief hoeft te zien. De prijs komen ze onderling overeen. De overheid biedt een model van vervangingscontract aan. U kan het hier hieronder downloaden:

De duurtijd van het contract bedraagt maximaal 30 dagen per kalenderjaar. Deze duurtijd is verlengbaar in geval van ziekte, ongeval, moederschapsrust of mantelzorg. Tijdens de looptijd van het contract mag de vervangen zelfstandige geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen.

Wat kan Acerta voor u doen?

Zelfstandigen die geïnteresseerd zijn om vervangingen te doen, kunnen zich in het register laten inschrijven via Acerta Ondernemingsloket. De inschrijving is gratis als ze samen gebeurt met de inschrijving in de KBO (die op zich 87 euro kost). Gebeurt de inschrijving in het register op een later tijdstip, dan bedraagt het tarief 33,50 euro. Gebeurt de inschrijving op een vroeger tijdstip, dan bedraagt het inschrijvingsrecht 87 euro voor een handelsonderneming of 33,50 euro voor een niet-handelsonderneming. Bij aanvang van het vervangingscontract moet het ondernemingsloket gewaarschuwd worden.

De inschrijving in het register is in principe beperkt tot één jaar maar kan verlengd worden. De vervangende ondernemer krijgt een e-mail om hem daaraan te herinneren. Hij kan de inschrijving zelf verlengen via de ‘KBO private search’ of de verlenging laten regelen door Acerta Ondernemingsloket.

De vervangende ondernemer die een andere activiteit wil uitoefenen dan deze waarvoor hij ingeschreven is in de KBO, moet vooraf een wijziging aanvragen via Acerta Ondernemingsloket.

De persoon die niet langer vervangingen wil doen, is verplicht om zijn uitschrijving uit het register te vragen. Deze uitschrijving is gratis. Een inschrijving in het register van vervangende ondernemers wordt automatisch stopgezet wanneer de betrokkene zijn inschrijving in de KBO stopzet of de activiteit in kwestie schrapt uit de KBO. De gegevens in het register van vervangende ondernemers worden dagelijks vergeleken met de KBO.

Acerta regelt ook de aansluiting als zelfstandige (voor de vervanger) bij het Sociaal Verzekeringsfonds.

Contacteer Acerta voor meer informatie.

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer