Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Kinderbijslag tijdens de zomervakantie

Terug naar het overzicht

01-07-17 Kinderbijslag tijdens de zomervakantie

De zomervakantie komt in zicht. Jongeren maken plannen over wat ze met hun vrije tijd zullen doen. Sommige jongeren studeren af en blikken verder dan de vakantie. Daarbij worden beslissingen genomen die een invloed kunnen hebben op het recht op kinderbijslag: voortstuderen, meehelpen in de zaak, een vakantiejob doen, zich laten inschrijven als werkzoekende, werken via een interimbureau, enz… Wij geven graag wat meer informatie.

Werken tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie loopt de kinderbijslag gewoon door, ook als de jongere aan de slag gaat als jobstudent, een arbeidscontract afsluit of helpt bij een zelfstandige. Voor een voltijdse student spelen het aantal gewerkte uren en de hoogte van het loon geen rol. Voor een deeltijdse student geldt er wel een beperking: hij mag maximaal 541,09 euro bruto per maand verdienen.

De voorwaarde voor de betaling van de kinderbijslag is dat het kind na de vakantie verder studeert. Maar als het gaat over de laatste schoolvakantie, gelden strengere regels (zie volgend hoofdstuk).

Moet het kind dat de zelfstandige helpt zich aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds? Neen, zolang het recht geeft op kinderbijslag. Tijdens de vakantieperiode is er dus in principe geen probleem.

Laatste schoolvakantie: opgelet met een studentenjob!

Jongeren die zich na hun studies bij de VDAB laten inschrijven als werkzoekende, blijven recht geven op kinderbijslag gedurende 360 dagen. Voor kinderen die hun studies beëindigen op het einde van het schooljaar begint de termijn van 360 dagen te lopen op 1 augustus. Voor andere kinderen begint de termijn te lopen op de dag na de herexamens of tweede zittijd, op de dag na het indienen van de eindverhandeling of op de dag na de vroegtijdige beëindiging van de studies.

Werkzoekende jongeren moeten goed opletten als ze een centje willen bijverdienen. Om de kinderbijslag tijdens de laatste zomervakantie te vrijwaren moet de activiteit beperkt blijven tot 240 uren per kwartaal (om recht te hebben als student) ofwel brutoloon beperkt blijven tot 520,08 euro per maand (om recht te hebben als werkzoekende). Opgelet, want tijdens deze laatste schoolvakantie telt een studentencontract wél mee om de toegelaten activiteit te berekenen !

Indien het afstuderende kind zich niet laat inschrijven als werkzoekende, is er recht op kinderbijslag tot het einde van de laatste schoolvakantie, op voorwaarde dat de tewerkstelling niet meer dan 240 uren per kwartaal bedraagt (inclusief een eventueel studentencontract). Voorbeeld: het kind werkt in juli als jobstudent (160 uren), neemt in augustus vakantie en krijgt in september een eerste interim-contract (100 uren). De totale tewerkstelling in het derde kwartaal is dus 260 uren, waardoor het recht op kinderbijslag voor het volledige kwartaal vervalt.

Studentenjob en belastingen

Een (studenten)job kan fiscale gevolgen hebben voor de ouders. Immers, een kind is fiscaal niet meer ten laste indien het een eigen inkomen geniet dat hoger is dan een bepaald plafond. Hieronder vindt u een tabel met de maximaal toegelaten nettobestaansmiddelen voor een kind ten laste in de personenbelasting (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018).

Gezinssituatie

maximum

Kind ten laste van 2 ouders

3 200 euro

Kind ten laste van 1 ouder

4 620 euro

Gehandicapt kind ten laste van 1 ouder

5 860 euro

Dit zijn algemene cijfers. Maar als het gaat over een studentenjob, is de eerste schijf van 2 660euro van het loon vrijgesteld voor de berekening van het plafond.  Ook onderhoudsuitkeringen tot 3 140 euro tellen niet mee.

Voorbeeld

Uw kind verdient een bruto belastbaar loon van 5 000 euro uit een studentenjob. Een eerste schijf van  2 660 euro is vrijgesteld, rest 2 340 euro. Dit saldo wordt verminderd met een forfaitaire kostenaftrek van 20 % (met een minimum van 440 euro), rest 1 872 euro. Dit bedrag is laag genoeg om ten laste te blijven.

Een kind dat alleen inkomsten haalt uit een studentenjob, kan tot 6.660 euro verdienen indien hij/zij ten laste is van gehuwde of wettelijke samenwonende ouders. Als de ouders feitelijk samenwonen of als de ouder alleen is, dan ligt de grens op 8.435 euro.

Opgelet: ouders die zélf aan hun kind een loon toekennen - hoe gering ook - kunnen dit kind niet meer ten laste nemen.

Het kind blijft vrijgesteld van belastingen tot een persoonlijk inkomen van 7 570 euro.

De fiscale wetgeving is complex. Voor alle zekerheid vraagt u het best advies aan uw boekhouder of accountant.

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer