Naar inhoud

Home Bedrijfsleider

Bedrijfsleider - bezoldigingen opnemen

Mandatarissen en werkende vennoten moeten belastingen betalen op hun inkomsten uit de vennootschap. Sinds aanslagjaar 1998 (inkomstenjaar 1997) hanteert de fiscus het begrip “bezoldigingen aan bedrijfsleiders”. Hieronder vallen de beloningen aan:

 • de natuurlijke persoon die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of soortgelijke functies uitoefent
 • de natuurlijke persoon die in de vennootschap een leidende werkzaamheid of een leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefent zonder arbeidsovereenkomst.

De eerste groep omvat iedereen die mandataris is van een vennootschap. Bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars worden expliciet vermeld. Het maakt niet uit of de zaakvoerder aangesteld wordt door de algemene vergadering of door de statuten.

Het begrip soortgelijke functies slaat op personen die formeel niet aangeduid zijn als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar maar die in feite deze functies wel uitoefenen. Dit is onder meer het geval voor de directeur-werknemer die belast is met het dagelijks bestuur maar die de grenzen van het gewoon dagelijks bestuur overschrijdt en zich de bevoegdheden toemeet (of toegekend krijgt) die normaliter aan een echte bestuurder toekomen.

De tweede groep slaat op personen die een leidinggevende functie uitoefenen. Volgens de Minister van Financiën gaat het hierbij over de algemene directeurs, commerciële, technische of financiële directeurs. Tot deze categorie kunnen enkel personen behoren die hun activiteiten uitoefenen op zelfstandige basis.

De fiscus geeft een ruime interpretatie aan het begrip bezoldigingen van bedrijfsleiders. Hieronder vallen:

 • alle vaste of veranderlijke bezoldigingen en tantièmes die vennootschappen toekennen aan hun bedrijfsleiders en die niet de terugbetaling zijn van eigen kosten van de vennootschap
 • de voordelen van alle aard
 • het gedeelte van het huurinkomen dat in een bezoldiging van bedrijfsleiders moet geherkwalificeerd worden (dit is bij verhuur van een onroerend goed door de bedrijfsleider aan de vennootschap).

Terugbetaalde kosten van de vennootschap en sociale voordelen zijn echter vrijgesteld.

Ontdek hier onze startup video rond dit topic op het ikwilstarten youtube kanaal.

Welke kosten kan een bedrijfsleider inbrengen?

U leest hier meer over in het deel Aftrekbare kosten.

Wat zijn de gevolgen voor het sociaal statuut?

De berekening van de sociale bijdragen gebeurt op het netto beroepsinkomen van het lopende jaar. Hoe hoger dit inkomen, hoe hoger de bijdragen. Zoals u in de tabel in de onderstaande publicatie kunt lezen stijgen de sociale bijdragen niet meer zodra het netto beroepsinkomen hoger ligt dan de maximumgrens.

Bedrijfsvoorheffing

Als u als oprichter van een vennootschap uzelf een loon uitbetaalt, moet u bedrijfsvoorheffing betalen en op tijd uw aangiftes doen.

Bedrijfsvoorheffing is een verplichte belasting die wordt ingehouden op het moment van de toekenning of uitbetaling van uw loon. Het is een voorschot op de totale belasting die u als bedrijfsleider moet betalen. Wanneer u dit niet doet, kan de fiscus u een boete geven. Acerta Sociaal Secretariaat kan dit allemaal voor u regelen:

 • Wij berekenen exact hoeveel bedrijfsvoorheffing u moet betalen, rekening houdend met eventuele voordelen die u geniet;
 • Wij zorgen voor de tijdige doorstorting van de bedrijfsvoorheffing naar de overheid;
 • Wij bezorgen u een duidelijke maandelijkse loonfiche op papier of elektronisch via Doccle;
 • Wij kunnen zorgen voor de doorstorting van de netto vergoeding op uw persoonlijke rekening.

De bedrijfsvoorheffing wordt berekend in de laatste werkweek van elke maand. U kunt hierbij flexibel kiezen uit twee verschillende systemen:

 1. Een éénmalige opdracht: dit kan als u uzelf maandelijks een zelfde bruto bedrag uitkeert. U geeft dat bedrag dan éénmalig door en Acerta zorgt iedere maand op basis van dat bedrag voor een correcte afhandeling. Indien u dit vast bruto bedrag wenst te wijzigen, kan dat simpel via een schriftelijke vraag waarin u meldt of dit een eenmalige aanpassing is of een permanente.
 2. Een maandelijkse opdracht: u geeft zelf - tijdig - iedere maand via een online tool door aan Acerta hoeveel u uzelf wenst uit te keren.

Neem voor meer informatie contact op met Acerta Sociaal Secretariaat. U vindt de contactgegevens via de link Contact.

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer