Naar inhoud

Home Onderneming Specifieke situaties Bezoldigingen opnemen

Bezoldigingen opnemen

Mandatarissen en werkende vennoten moeten belastingen betalen op hun inkomsten uit de vennootschap. Sinds aanslagjaar 1998 (inkomstenjaar 1997) hanteert de fiscus het begrip “bezoldigingen aan bedrijfsleiders”. Hieronder vallen de beloningen aan:

  • de natuurlijke persoon die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of soortgelijke functies uitoefent
  • de natuurlijke persoon die in de vennootschap een leidende werkzaamheid of een leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefent zonder arbeidsovereenkomst.

De eerste groep omvat iedereen die mandataris is van een vennootschap. Bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars worden expliciet vermeld. Het maakt niet uit of de zaakvoerder aangesteld wordt door de algemene vergadering of door de statuten.

Het begrip soortgelijke functies slaat op personen die formeel niet aangeduid zijn als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar maar die in feite deze functies wel uitoefenen. Dit is onder meer het geval voor de directeur-werknemer die belast is met het dagelijks bestuur maar die de grenzen van het gewoon dagelijks bestuur overschrijdt en zich de bevoegdheden toemeet (of toegekend krijgt) die normaliter aan een echte bestuurder toekomen.

De tweede groep slaat op personen die een leidinggevende functie uitoefenen. Volgens de Minister van Financiën gaat het hierbij over de algemene directeurs, commerciële, technische of financiële directeurs. Tot deze categorie kunnen enkel personen behoren die hun activiteiten uitoefenen op zelfstandige basis.

De fiscus geeft een ruime interpretatie aan het begrip bezoldigingen van bedrijfsleiders. Hieronder vallen:

  • alle vaste of veranderlijke bezoldigingen en tantièmes die vennootschappen toekennen aan hun bedrijfsleiders en die niet de terugbetaling zijn van eigen kosten van de vennootschap
  • de voordelen van alle aard
  • het gedeelte van het huurinkomen dat in een bezoldiging van bedrijfsleiders moet geherkwalificeerd worden (dit is bij verhuur van een onroerend goed door de bedrijfsleider aan de vennootschap).

Terugbetaalde kosten van de vennootschap en sociale voordelen zijn echter vrijgesteld.

Welke kosten kan een bedrijfsleider inbrengen?

U leest hier meer over in het deel Aftrekbare kosten.

Wat zijn de gevolgen voor het sociaal statuut?

De berekening van de sociale bijdragen gebeurt op het nettobelastbaar inkomen van drie jaar terug. Hoe hoger dit inkomen, hoe hoger de bijdragen. Zoals u in de tabel in de onderstaande publicatie kunt lezen stijgen de sociale bijdragen niet meer zodra het netto-belastbaar inkomen hoger ligt dan de maximumgrens.

Bedrijfsvoorheffing

Op de bezoldigingen aan bedrijfsleiders is bedrijfsvoorheffing verschuldigd. U moet ook op tijd uw aangiftes doen. Bedrijfsvoorheffing moet betaald worden binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Wanneer een werkgever deze regel negeert, dan kan de fiscus een boete aanrekenen. Het Acerta Sociaal Secretariaat kan u hierbij helpen.

De bedrijfsvoorheffing is een verplichte bronheffing die wordt ingehouden op het moment van de toekenning of uitbetaling van uw loon. Het is een voorschot op de globale belasting die u als bedrijfsleider moet betalen. De medewerkers van het Acerta Sociaal Secretariaat berekenen voor u hoeveel bedrijfsvoorheffing u moet betalen, rekening houdend met eventuele voordelen die u nog geniet, en adviseren u over alle fiscale aspecten.

Wij zorgen ook voor het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing aan de administratie van de directe belastingen, voor het opmaken van een maandelijkse loonfiche en eventueel ook voor het storten van de nettovergoeding op uw rekeningnummer.

De medewerkers van het Acerta Sociaal Secretariaat berekenen de bedrijfsvoorheffing in de laatste werkweek van elke maand. Voor die berekening kunt u kiezen voor een eenmalige opdracht of voor een maandelijkse loonsopdracht. Bij een eenmalige opdracht geeft u één keer het brutomaandbedrag door, waarop wij onze berekening elke maand kunnen baseren. Verandert het basisbedrag na verloop van tijd, dan moet u dit schriftelijk aan het Acerta Sociaal Secretariaat melden. Laat ook weten of het nieuwe bedrag vanaf dan altijd als basis gebruikt mag worden, of slechts voor die ene maand.

U kunt er ook voor kiezen om met een maandelijkse loonsopdracht te werken. U meldt het basisbedrag dan elke maand via fax, post of een elektronisch loonprogramma (e-twist) aan het Acerta Sociaal Secretariaat.

Neem voor meer informatie contact op met Acerta Sociaal Secretariaat. U vindt de contactgegevens via de link Contact.

Nieuws voor de zelfstandige

Naar nieuwsberichten

Contacteer Acerta Ondernemingsloket

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Hervorming sociale bijdragen 2015
Specifieke situaties
VAPZ
Andere aanvullende verzekeringen
Onderneming
Specifieke situaties
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Personeel
Aanwerven
Verlonen
Ontslaan
Infobank
Documenten
Publicaties
Nieuws
FAQ
Infosessies
Links
Partners
Toolbox
Aansluiting Acerta
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer
Web Specials
Over Acerta
Mijn profiel